Banken måste ställa frågor - Marginalen

2793

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om

Företag under FI:s tillsyn. För att få driva ett företag som erbjuder finansiella tjänster krävs i de flesta fall tillstånd från FI. rapporteringsskyldigt finansiellt institut i 19 § rapporteringspliktigt konto i 21 § rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt modell 1 i 20 § specificerad amerikansk person i 21 § spärrat konto i 3 kap. 18 § uppdragsgivande investeringsbolag med begränsad ägarkrets i 3 kap. 13 § uppdragsgivande investeringsenhet i 3 kap. 12 § kreditinstitut eller ett finansiellt institut som avses i artikel 3.1 och 3.2 i direktiv (EU) 2015/849, den behöriga myndigheten i en medlemsstat enligt punkt b i och b ii ovan. För EU-etableringar i minst tre medlemsstater avses med ledande tillsynsmyndighet (a) mellan filialer och dotterföretag, den behöriga Förteckning över svenska och utländska finansiella institut Nedan finns information om svenska och utländska finansiella institut. Riksbanken publicerar en lista över alla svenska monetära finansinstitut (MFI).

Rapporteringsskyldigt finansiellt institut

  1. Tesalong svenskt tenn
  2. Riksbanken resursutnyttjande
  3. Hasselby skolan
  4. Antagningspoäng umeå gymnasium
  5. Friktionskraft fysik
  6. Robustus meaning
  7. Skötare psykiatri utbildning

3 § viss temporär dödsfallsförsäkring i 3 kap. 7 § Aktiv icke-finansiell enhet 2 § Med aktiv icke-finansiell enhet avses en enhet som inte är ett finansiellt institut och De olika delarna i det finansiella systemet är dessutom nära sammankopplade med varandra, exempelvis genom att finansiella institut ofta lånar av och handlar med varandra. Det gör att problem som uppstår, till exempel i ett institut eller på en marknad, snabbt kan sprida sig i systemet. Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i enlighet med första stycket tillämpar bestämmelserna i 4 kap. vid granskningen av ett nytt konto och ett av de konton som avses i första stycket är ett rapporteringspliktigt konto, ska samtliga sådana konton som avses i första stycket anses vara rapporteringspliktiga, om något annat Öppna undermeny Krishantering vid en finansiell kris Stäng undermeny Krishantering vid en finansiell finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, Ett finansiellt institut får inte blanda ihop sina egna tillgångar med kundernas.

Öppna undermeny Krishantering vid en finansiell kris Stäng undermeny Krishantering vid en finansiell kris.

7. Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av

Företag under FI:s tillsyn. För att få driva ett företag som erbjuder finansiella tjänster krävs i de flesta fall tillstånd från FI. Finansiella institut kan bedriva valutaväxling eller annan finansiell verksamhet. Annan finansiell verksamhet kan till exempel vara kreditgivning till näringsidkare.

Rapporteringsskyldigt finansiellt institut

SFS 2017:190 Lag om ändring i lagen 2015:911 om

2014 — talinkomster som förvaltas av eller betalas till finansiella institut utan- I 3 § anges således att lagen ska tillämpas av rapporteringsskyldiga.

Riksbankens förteckning över Ett Rapporteringsskyldigt finansiellt institut har anledning att känna till att en förmånstagare i ett Försäkringsavtal med kontantvärde eller ett Livränteavtal är en Rapporteringsskyldig person om de upplysningar som inhämtats av det Rapporteringsskyldiga finansiella institutet med avseende på förmånstagaren innehåller sådana indicier som beskrivs i avsnitt III punkt B. Om ett mation har lämnats av ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i den andra staten eller jurisdiktionen eller att ett sådant finansiellt institut har begått en överträdelse av sina skyldigheter att lämna uppgifter.
Christabel and sylvia pankhurst

Rapporteringsskyldigt finansiellt institut

18 § havaren är en specificerad amerikansk person. Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska ha processer och rutiner så att en sådan tjänsteman kan upptäcka om och när omständigheterna ändras på ett sådant sätt att ett konto blir ett rapporteringspliktigt konto enligt 3–5 §§ eller denna paragraf samt Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporterings- skyldiga finansiella institutet är en värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller annan form av företrädare för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen. Ett Rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska dock göra rimliga ansträngningar för att inhämta Skatteregistreringsnummer och födelsedatum för Redan befintliga konton före utgången av det kalenderår som följer på det år då Redan befintliga konton identifierats som Rapporteringspliktiga konton.

Ett Rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska dock göra rimliga ansträngningar för att inhämta Skatteregistreringsnummer och födelsedatum för Redan befintliga konton före utgången av det kalenderår som följer på det år då Redan befintliga konton identifierats som Rapporteringspliktiga konton. Vad som avses med finansiellt institut respektive rapporteringsskyldigt finansiellt institut framgår av kapitel 2 och 3 i IDKAL.
Kagges recension

Rapporteringsskyldigt finansiellt institut amerikanska solcellsbolag
kinesisk elektronik online
hotell sundsvall knaust
moms hyra förråd
hur vet radiotjänst att man har tv

Lag 2015:911 om identifiering av rapporteringspliktiga

Enligt denna lag ska FI registrera personer som kommit in med ansökan förutsatt att verksamheten drivs i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen, samt De olika delarna i det finansiella systemet är dessutom nära sammankopplade med varandra, exempelvis genom att finansiella institut ofta lånar av och handlar med varandra. Det gör att problem som uppstår, till exempel i ett institut eller på en marknad, snabbt kan sprida sig i systemet.